İş Güvenliği Uzmanı

Anasayfa » İş Güvenliği Uzmanı

” HEKİM PARK Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tecrübeli iş güvenliği uzmanı kadrosuyla işyerinizde güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasında sizlere en iyi hizmeti sunmaktadır. “

 

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
Eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan mühendis, mimar ve teknik elemanlara “İş Güvenliği Uzmanı” denir.

 

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?
 • İşyerinde, gece postaları da dahil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak,
  İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum eylem planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,
 • İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgah ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak,
 • Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar Her İşletmede Görev Yapabilir mi?
İşyerleri tehlike sınıflarına göre 3 gruba ayrılmıştır. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli şeklindedir. Buna göre, iş güvenliği uzmanları da 3 gruba ayrılır. A sınıfı uzman, B sınıfı uzman ve C Sınıfı uzman şeklindedir. C Sınıfı uzmanlar sadece az tehlikeli işletmelerde görev alabilirler. B sınıfı uzmanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki işletmelerde görev alabilirler. A sınıfı uzmanlar ise tüm işletmelerde görev alabilirler.

 

C Sınıfı Uzmanlık Belgesi Kimlere Verilir?
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak eğitim sonunda Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara bu belge verilir.

 

B Sınıfı Uzmanlık Belgesi Kimlere Verilir?
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yapmış ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge verilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan, eğitime katılmaksızın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge verilir.

 

A Sınıfı Uzmanlık Belgesi Kimlere Verilir?
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yapmış ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge verilir.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerinden, eğitime katılmaksızın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge verilir.
 • En az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından, eğitime katılmaksızın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan, eğitime katılmaksızın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara
 • Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan, eğitime katılmaksızın Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olanlara bu belge verilir.